ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 1

วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน(ศูนย์ข้อสอบ) จัดการประชุมสร้างข้อสอบร่วมโรงเรียนเครือซาเลเซียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และตรวจสอบคุณภาพข้อสอบตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยครูผู้เชี่ยวชาญการจากโรงเรียนในเครือซาเลเซียน เพื่อให้ได้ข้อสอบที่มีคุณภาพ ณ อาคารไมเกิ้ล รัว โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0008 ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0012

ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0015 ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0017

ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0020 ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0029

ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0042 ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0048

ประชมออกขอสอบ ภาคท1 ป63 ๒๐๐๓๒๗ 0065