ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

IMG 7308

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน(ศูนย์ข้อสอบ) จัดอบรมการสร้างหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการสร้างข้อสอบร่วมเครือซาเลเซียน ณ ห้องประชุมดอมินิก ซาวีโอ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อหาแนวทางร่วมกันในออกข้อสอบเครือซาเลเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เพื่อปรับหลักสูตรของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นแนวเดียวกัน 3. เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพให้แก่โรงเรียนในเครือซาเลเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการนี้ศูนย์การศึกษา ซาเลเซียนได้รับความอนุเคราะห์ด้านหนังสือจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช และได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.สุคนธ์ สินธพานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และผู้แต่งตำราของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ มาเป็นวิทยากรให้กับศูนย์การศึกษาซาเลเซียนและคณะครูในครั้งนี้ จำนวนครูที่เข้ารับการอบรม และร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 52 คน จากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โรงเรียนอรุณวิทยา โรงเรียนวันทามารีอา และโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

 

IMG 7153 IMG 7170 IMG 7204

IMG 7206 IMG 7208 IMG 7228

IMG 7220 IMG 7223 IMG 7238

IMG 7248 IMG 7257 IMG 7268

IMG 7274 IMG 7280 IMG 7303

IMG 7310

 IMG 7312

IMG 7320IMG 7317