ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 0 

วันที่19-20 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนร่วมกับบริษัทอัษรเจริญทัศน์ อจท. จัดอบรมการแก้ไขหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) วิชาวิทยาศาสตร์ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา เป็นวิทยากรวิชาวิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อแก้ไขหลักสูตร ได้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรฯ โรงเรียนนารีวิทยา โรงเรียนนิรมลชุมพร  โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ โรงเรียนวันทามารีอา โรงเรียนนราธิป โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและโรงเรียนอรุณวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อทราบและเปรียบเทียบสาระการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาแก้ไขหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาซาเลเซียนและนำหลักสูตรไปใช้แก้ไขในปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ต่อไป

1 IMG 1818 IMG 1827

IMG 1831 IMG 1832 IMG 1835

IMG 1846 IMG 1847 IMG 1848

IMG 1855

 IMG 1853 IMG 1860

IMG 1865 IMG 1866 IMG 1869

IMG 1871 IMG 1872

IMG 1864

IMG 1861