ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

new 1ประกาศ!!รายชื่อนักเรียนที่มีผลการสอบOnlineผ่านเกณฑ์ตามโครงการ"การแข่งขันทางวิชาการOnlineครั้งที่2"

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 70% ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 70% ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 50% ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

new 1จากการอบรม“การแก้ไขหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)คณิตศาสตร์”าจารย์ธัชทฤต ได้ฝากเอกสารให้กับผู้ที่สนใจดังนี้

1. คู่มือการใช้หลักสูตรคณิต ประถม

2. คู่มือการใช้หลักสูตรคณิต ม.ต้น

3. คู่มือการใช้หลักสูตรคณิต ม.ปลาย

4. ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5. ตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6. บทความจาก อาจารย์ธัชทฤต

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่มาก ผู้ใดที่สนใจให้ส่งเมลล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทางศูนย์ฯจะส่งข้อมูลให้ 

new 1จากการประชุมครูออกข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2/2561ได้มีการปรับแก้ไขสาระฯ ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์ ม.1

2. คณิตศาสตร์ ป.4 แก้ไขข้อสอบอัตนัย (ปลายภาค)

3. ข้อสอบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ยกเลิกข้อสอบอัตนัย (ปลายภาค)  

สามารถเช็ครายละเอียดตามรายวิชาได้ ที่http://www.sa-ed.com/web/index.php/2014-07-19-02-11-38