ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษาซาเลเซียนร่วมกับบริษัทอัษรเจริญทัศน์ อจท. จัดอบรม“การแก้ไขหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) วิชาภูมิศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์” ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยคุณพ่อนพพร  ยอแซฟ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาซาเลเซียน เป็นประธานในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุคนธ์  สินธพานนท์เป็นวิทยากรวิชาภูมิศาสตร์ และ ดร.ธัชทฤต เทียมธรรมเป็นวิทยากรวิชาคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมเพื่อแก้ไขหลักสูตร ได้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรฯ โรงเรียนนารีวิทยา โรงเรียนนิรมลชุมพร  โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ โรงเรียนวันทามารีอา โรงเรียนนราธิป โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและโรงเรียนอรุณวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อทราบและเปรียบเทียบสาระการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาแก้ไขหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาซาเลเซียนและนำหลักสูตรไปใช้แก้ไขในปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.6 ต่อไป 

 

  

 2 3

 4 5

22

23

IMG 6452 IMG 6459 IMG 6463

IMG 6465 IMG 6467 IMG 6472

IMG 6475 IMG 6478 IMG 6484

IMG 6486 IMG 6489 IMG 6491

IMG 6494 IMG 6496 IMG 6516

IMG 6527    IMG 6532 IMG 6536