ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 IMG 4477

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์การศึกษาซาเลเซียน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยทักษะการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ” ณ ห้องประชุมเจียรวนนท์  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี โดยมีบาทหลวงนพพร ยอแซฟ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาซาเลเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์บัณฑิตย์  คงศักดิ์ไพบูลย์  เป็นวิทยากรมาจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น เสริมสร้างสมรรถนะผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Steps และตระหนักถึงคุณค่าของการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนรอบด้าน สามารถนำหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการวางแผนไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน จนเป็นนิสัยและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะ คุณลักษณะของผู้เรียน นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ ในครั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในเครือข่ายซาเลเซียน โรงเรียนในสังกัดสพฐ. เทศบาล กรมสามัญ เอกชน ฯลฯ เข้าร่วมอบรม

IMG 4114 IMG 4120 IMG 4127 

IMG 4207 IMG 4129 IMG 4137

IMG 4163 IMG 4177 IMG 4178

IMG 4180 IMG 4185 IMG 4193

IMG 4131 IMG 4247 IMG 4250

 IMG 4253 IMG 4255 IMG 4259

IMG 4262 IMG 4296 IMG 4298

IMG 4300 IMG 4419 IMG 4441

IMG 4442 IMG 4454

 IMG 4486 IMG 4489

IMG 4490 IMG 4493

IMG 4497 IMG 4525

IMG 4498