ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

   IMG 1018

     วันที่ 8 สิงหาคม 2559 บาทหลวงมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการและพนักงานศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน(ศูนย์ข้อสอบ) ได้มีโอกาสต้อนรับ ซิสเตอร์ ผู้บริหาร และครู จากโรงเรียนเอกชนในเครือข่ายเจริญร้อยแก่นสาร กว่า 24 โรงเรียน เพื่อเข้าศึกษาดูงานการทำงานของศูนย์ข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อได้มาซึ้งข้อสอบที่มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 และดูงานในส่วนของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียนและการบริหารการจัดการของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

 

ปก IMG 0996

IMG 0992 IMG 0998

IMG 1001 IMG 1006IMG 1010 IMG 1018 

IMG 1079 IMG 1082

IMG 1053