ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 DSCF6531

 

      บาทหลวงมณฑล  โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการและพนักงานศูนย์ฯ ได้มีโอกาสต้อนรับ ซิสเตอร์บังอร ไชยเผือกและคณะจากโรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเข้าศึกษาดูงานการทำงานของศูนย์ข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อได้มาซึ้งข้อสอบที่มีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551

DSCF7671 DSCF7691

DSCF7710 DSCF7703

DSCF7718