ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี     วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ศูนย์ข้อสอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์ในการพัฒนาข้อสอบศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียน และได้รับเกียรติจาก ดร. วัชรภัทร   เตชะวัฒนศิริดำรง และ อาจารย์สุคนธ์  สินธพานนท์  เป็นวิทยากรพิเศษ...

 

 

DSCF7223 DSCF7227

DSCF7249 DSCF7276

DSCF7266DSCF7270

DSCF7357